Yhdistyksen säännöt

SUOMEN  PON–KERHO – FINSKA PON–KLUBBEN RY:N    SÄÄNNÖT         30.01.2017

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen PON–kerho – Finska PON–klubben r.y. ja sen kotipaikka on Sipoon kunta. Yhdistys toimii Suomen Seurakoirayhdistyksen alajaostona. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta tietoa saa myös ruotsiksi.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Polski Owczarek Nizinny –koirien kasvatusta ja jalostusta Suomessa. Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvoja jäsenille, järjestämällä rodun katselmuksia ja harjoittamalla julkaisu– ja tiedotustoimintaa.

Yhdistyksen ulkomaiset kontaktit

Yhdistys pitää myös yhteyttä Puolan PON–kerhoon, Norjan ja Ruotsin PON–Unioniin sekä muihin ulkomaisiin PON–kerhoihin ja kasvattajiin.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä maksamalla vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenet ovat varsinaisia tai perhejäseniä. Perhejäsenellä tarkoitetaan varsinaisen jäsenen puolisoa tai lapsia. Perhejäsenille ei lähetetä jäsenlehteä. Äänioikeus on yli 15–vuotiailla varsinaisilla jäsenillä ja perhejäsenillä. Kunniajäsenet valitaan vuosikokouksessa.

Jäsenen erottaminen tai eroaminen

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksessa. Jo maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin. Jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa, hallitus toteaa hänet päätöksellään erotetuksi yhdistyksestä. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

Yhdistyksen vuosikokous ja kevätkokous

Yhdistyksen toiminta– ja tilivuosi on 1.1. – 31.12. Vuosikokous pidetään elokuussa ja kevätkokous maaliskuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja  sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus
 4. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä 2 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle, kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Valitaan 2 hallituksen varajäsentä seuraavaksi vuodeksi.
 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi vuodeksi.
 6. Valitaan/vahvistetaan jalostustoimikunta. Jalostustoimikunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta.
 7. Käsitellään hallituksen ja  jäsenten esittämät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

 1. Valitaan  kokoukselle puheenjohtaja ja  sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena toimintavuotena.
 4. Esitetään hallituksen selostus varainhoidosta ja tilintarkastajan lausunto  sekä päätetään tilinpäätöksen  vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä  tilivelvollisille ja hallitukselle.
 5. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle.
 6. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimintavuodelle.
 7. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sen vaatii.
Yhdistyksen vuosikokouksesta ja kevätkokouksesta ilmoitetaan vähintään 2 viikkoa ennen kokousta joko jäsenlehdessä, kerhon www–sivuilla, sähköpostitse tai kirjeitse.
Ylimääräisistä yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta joko kerhon www–sivuilla, sähköpostilla tai kirjeitse.
Yhdistyksen kokouksissa jokainen jäsen saa oman äänensä lisäksi käyttää kaksi valtakirjalla annettua ääntä.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen jos kokouksessa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä. Erovuoroisina vuosittain hallituksesta on kaksi jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksessa yksimielinen päätös tai vähintään 2/3 annettujen äänten kannatus vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen lakkauttaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Muut määräykset

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.