Selkätutkimus

Välimuotoinen lanne-ristinikama ELT. Anu Lappalainen, Helsingin yliopisto
Välimuotoinen lanne-ristinikama (lumbosacraltransitionalvertebra, LTV) on yleinen synnynnäinen ja perinnöllinen nikamaepämuodostuma, jonka periytymismekanismia ei tunneta. LTV:llä tarkoitetaan nikamaa, jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Välimuotoinen nikama voi olla viimeinen lannenikama (L7), jolloin puhutaan sakralisaatiosta tai ensimmäinen ristiluun nikama (S1), jolloin puhutaan lumbalisaatiosta. Muutos voi olla symmetrinen eli samanlainen oikealla ja vasemmalla puolella tai epäsymmetrinen, jolloin selällään otetussa röntgenkuvassa nähdään puoliero. Diagnoosi tehdään usein lonkkakuvasta, josta voidaan nähdä koiran ristiluu ja lanne-ristiluuliitos yhdestä suunnasta (”ylhäältäpäin”). Joillain koirilla lannenikamien lukumäärä on poikkeava, normaalin 7 nikaman sijaan näillä koirilla on 8 tai 6 lannenikamaa. Tämä on yksi LTV:n muoto ja se voidaan nähdä sivusuunnasta otetusta röntgenkuvasta (koira on kuvattaessa kyljellään), jossa ristiluun lisäksi näkyy koko lanneranka.
LTV:tä esiintyy useilla koiraroduilla, ja ainakin saksanpaimenkoirilla sen yhteydestä selkävaivoihin on tutkimustietoa. LTV altistaa lanne-ristiluuliitosalueen varhaiselle rappeutumiselle, minkä seurauksia voivat olla takaselän kivut ja pahimmassa tapauksessa takajalkojen halvausoireet. Hoitona käytetään lepoa ja kipulääkkeitä ja vakavimmissa tapauksissa leikkaushoitoa. Kotikoirina sairastuneet koirat pärjäävät usein melko hyvin, mutta ennuste paluusta harrastus- tai työkoiraksi on epävarma.
LTV:stä voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira. Arvostelun perusteet ja kuvaesimerkit eri asteista löytyvät Suomen Kennelliitton sivuilta.
Arvostelussa käytetty asteikko:

LTV0     Ei muutoksia
LTV1     Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1–S2)
LTV2     Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
LTV3     Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
LTV4     6 tai 8 lannenikamaa

LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa.

Suomalaisten PON-rotuisten koirien selkätutkimuksen tulokset
Suomen PON-kerho halusi kartoittaa rodussa esiintyviä selkäongelmia. Tutkimukseen kerättiin kuvia yhteensä 187 koirasta, joista jouduttiin sulkemaan tutkimuksen ulkopuolelle 8 koiraa kuvien riittämättömän laadun vuoksi. Lopullisessa tutkimusaineistossa oli siis mukana 179 koiraa, joista narttuja 94 ja uroksia 85. Kuvista tarkasteltiin välimuotoisen lanne-ristinikaman ja muiden selkärankaepämuodostumien esiintyvyyttä sekä pyrittiin määrittämään koirien hännän pituus.

PONien välimuotoisen lanne-ristinikaman esiintyvyys

  LTV0 LTV0 rajatapaus LTV1 LTV2 LTV3 LTV4 Yhteensä
Nartut 33 22 5 21 9 4 94
Urokset 19 26 7 16 11 6 85
Yhteensä 52 48 12 37 20 10 179

Muiden selkärankaepämuodostumien esiintyvyys rodussa

  Spondyloosi Välimuotoinen kaulanikama Välimuotoinen rintanikama
Nartut 5 6 2
Urokset 2 3 4
Yhteensä 7 9 6

Tuloksista:
Rodulla näyttäisi olevan tyypillistä viimeisen lannenikaman normaalia lyhempi runko-osa ja poikkihaarakkeiden erilaiset variaatiot, jotka eivät kuitenkaan ihan täytä välimuotoisen lanne-ristinikaman tuntomerkkejä. Tälläiset hieman normaalia lyhyemmät tai poikkihaarakkeiden asennolta tai muodolta vain hieman normaalista poikkevat viimeiset lannenikamat on tässä tutkimuksessa luokiteltu normaalin rajatapauksiksi.

Muista selkärangan epämuodostumista PON-rotuisilla esiintyy välimuotoisia nikamia sekä kaula- että rintarangassa. Myös spondyloosimuutoksia oli nähtävissä jonkin verran. Lähes kaikilla lyhyt- ja töpöhäntäisillä koirilla esiintyi häntänikamien epämuodostumia, joten niiden esiintymistä ei ole tutkimuksessa erikseen laskettu.

Tutkittaessa töpö- / lyhythäntäisyyden ja välimuotoisen lanne-ristinikaman esiintyvyyttä voitiin todeta, ettei näillä ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Näin ollen välimuotoisen lanne-ristinikaman esiintyvyys ei näyttäisi olevan yhteydessä koiran hännän pituuteen. Myöskään sukupuolella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä välimuotoisen lanne-ristinikaman esiintyvyyteen.

Suomen kennelliiton  22.1.2016 antama 
välimuotoisen lanne-ristinikaman jalostussuositus

Jalostustieteellisen toimikunnan suositus välimuotoisen lanne-ristinikaman eri asteiden
jalostuskäytöstä on seuraava: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta. Kaikkiaoireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämäänvain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jottamuutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.